Prindi see leht

Hoiuste tagatus

Eestis tegevusloa alusel tegutsevates pankades olevad hoiused, sealhulgas arvelduskontodel olev raha, on tagatud Eesti hoiuste tagamise skeemiga. Eestis tegutsevate välisriikide pankade filiaalides olevad hoiused on reeglina tagatud panga emamaa hoiuste tagamise skeemiga.

Pankades olevad hoiused hüvitatakse koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga 100 protsendi ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro suuruses summas iga hoiustaja kohta ühes pangas.

Täiendavalt hüvitatakse tarbijatele panga pankroti puhul elamukinnisvara võõrandamisest saadud vahendid kuni 70 000 euro ulatuses, kui tehingust saadud summa on pangas kas arveldus- või hoiukontol. Võõrandamisest saadud vahendid on tagatud kuue kuu jooksul elamukinnisvara müügist arvates.


Tagatisfondi seadus näeb ette ka hüvitiste väljamaksmise korra, mille kohaselt hüvitiste väljamaksmine peab olema üldjuhul lõpule viidud seitsme tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast alates.
Hoiuste peatamise päevaks ehk päevaks, millal tagatisskeem rakendub, loetakse seaduse kohaselt järgmisi päevi:  

  1. kuues tööpäev pärast krediidiasutuse moratooriumi väljakuulutamist, kui hoiuste väljamaksmine peatatakse moratooriumi kehtestamisel pikemaks ajaks kui viis tööpäeva;
  2. krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamise päev;
  3. välisriigi krediidiasutusele Eestis filiaali asutamise loa kehtetuks tunnistamise päev; 
  4. kohtu määruse alusel krediidiasutuse pankrotimenetluse algatamise päev; 
  5. muu Eestis filiaali omava välisriigi krediidiasutuse asukohariigi õigusaktides sätestatud sündmuse või toimingu päev, mis oma tagajärgedelt on sarnane punktides 1–4 loetletutega ja mille saabumisel kuuluvad hoiused nimetatud õigusaktide kohaselt hüvitamisele.

Juhul kui konto on arestitud või hoiuse üle käib õiguslik vaidlus, lükatakse hüvitise väljamaksmine edasi kuni arestimise määruse kehtetuks tunnistamiseni või kohtuotsuse jõustumiseni. 

Samas tuleb arvesse võtta, et kui hoiuse omanikul on sama panga ees sissenõutavaks muutunud kohustusi (tähtajaks tasumata laenumakse või teenustasu), siis hoiust ei hüvitata nende kohustuste ulatuses.

Hoiustajaid teavitatakse hüvitiste väljamaksmise täpsemast tähtajast ja korrast ning väljamaksmisel nõutavatest dokumentidest teatega kahes üleriigilises päevalehes.  Hüvitis makstakse välja ülekandega hoiustaja teatatud pangakontole.