Kuidas valida kohustuslikku pensionifondi?

Kasulikud viited

II sambasse pensioniraha kogujatel on valida üle 20 pensionifondi vahel, mida pakuvad viis fondivalitsejat: LHV Varahaldus, Luminor Pensions Estonia, SEB Varahaldus, Tuleva Fondid AS ja Swedbank Investeerimisfondid. 

Enne kui langetad otsuse, millisesse pensionifondi raha koguma hakkad või kui kaalud fondi vahetamist või uute sissemaksete suunamist uude fondi, peaksid võrdlema erinevate fondivalitsejate pakutavate fondide investeerimisstrateegiaid, jooksvaid tasusid, tootlust, tutvuma fondijuhtide senise kogemusega pensionifondi raha investeerimisel jne. Seega peab valik põhinema analüüsil, mitte sõbra soovitusel või nähtud reklaamikampaanial. Oluline on ka meeles pidada, et Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta.

Tutvu ka registreeritud kohustuslike pensionifondide prospektide ja tingimustega. 

Kuidas võrrelda ja valida?

1. Investeerimisstrateegia ja riskitaluvus

Fondidel on erinev investeerimisstrateegia. Näiteks konservatiivsed fondid peavad investeerima vähemalt 90% ulatuses võlakirjadesse ja võlakirjafondidesse. Kõikide teiste fondide puhul, mis ei järgi konservatiivset investeerimisstrateegiat ,võivad fondivalitsejad alates 2019. aastast ise määrata, kui suurt aktsiariski fond võtta võib. Maksimaalne võimalik aktsiarisk on 100 %. Seda, kui suur mõne konkreetse fondi aktsiarisk on, tuleb täpsemalt vaadata fondi tingimustest

Fondid, mis investeerivad rohkem aktsiatesse ja vähem võlakirjadesse, on üldjuhul riskantsemad kui need, mis investeerivad suuremas osas või ainult võlakirjadesse. Riskantsematel fondidel on suurem võimalus saavutada suuremat tootlust, kuid ka risk investeeringuga kaotada on kõrgem. Riskantsemad aktsiafondid ei sobi kindlasti lühiajaliseks investeerimiseks, sest nende tootlus võib lühikese aja jooksul oluliselt kõikuda. 
Seega analüüsi, milline on su riskitaluvus ning kui kaua on sul aega pensioniraha kogumiseks. 

2. Tootlus

Kuigi ajalooline tootlus on mitmetel fondidel müügiargumendiks, ära otsusta ainult tootluse põhjal. Hea ajalooline tootlus ei ole garantiiks, et ka tulevikus sel fondil sama hästi läheb. Fondide erinevate perioodide tootlusega saad tutvuda Pensionikeskuse kodulehel. Tutvu ka fondi eelmine kuu investeeringute aruandega. Sealt saad ülevaate, kas fondi investeeringud on sinu jaoks sobivad ning kooskõlas sinu riskitaluvusega. Pensionifondide igakuised investeeringute aruanded leiad fondivalitsejate kodulehekülgedelt või pensionikeskuse veebilehelt

3. Tasud

Kõik fondivalitsejad võtavad valitsemistasu ehk tasu pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu on ajalooliselt olnud kõige olulisem näitaja fondide võrdluses. Siiski kõige täpsema ülevaate pensionifondi valitseja poolt sinu sissemaksetelt kinnipeetavatest tasudest annab jooksvate tasude näitaja, mis sisaldab valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid. Jooksvate tasude näitajat arvutatakse kord aastas ning avalikustatakse nii pensionifondi põhiteabe dokumendis kui ka pensionikeskuse veebilehel koondtabelis

Kui kaalud pensionifondi vahetamist, on oluline teada ka seda, et alates 2017 aastast ei kaasne vahetamisega enam 1% tagasivõtmistasu. Oma pensionifondi osakute vahetamisel ehk juba kogutud raha ületoomisel vanast fondist uude fondi võidakse konservatiivsest fondist lahkumise puhul võtta tagasivõtmistasu maksimaalselt 0,05 % ning teiste kohustuslike pensionifondide puhul 0,1% sinu fondiosaku puhasväärtusest. Praktikas on paljud fondivalitsejad loobunud tagasivõtmistasu võtmisest. Tagasivõtmistasude tabelit saab vaadata pensionikeskuse lehelt. Tagasivõtmistasu ei ole lubatud võtta siis, kui sa oled riikliku pensionikindlustuse seaduse järgi juba vanaduspensionieas või kui sul sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem. 

Võrdlemine ja analüüs

Fondide võrdlemiseks saad kasutada pensionikeskuse veebilehte, mis annab ülevaate kõigi II samba pensionifondide kohta – kes on fondivalitseja, kui suured on fondi tagasivõtmistasud ning jooksvad tasud, milline on fondi investeerimispoliitika ja senine tootlus. 

Investeerimisrisk

Kõik kohustuslikud pensionifondid on avatud investeerimisriskile. See tähendab, et osaku väärtus sõltub pensionifondi investeeringute väärtusest. Osaku hind võib nii tõusta kui ka langeda.

Samuti tasub teada, et kui mõni fond on näidanud eelnevatel aastatel head tootlust, siis ei anna see garantiid, et ka edaspidistel aastatel läheb sama hästi.

Viimati uuendatud 27. august 2019