Fondipension

Õigus muudatusi teha

Osakuomanikul on õigus pärast fondipensioni kokkuleppimist muuta väljamaksete aluseks olevat osakute arvu (st viisi, kuidas leitakse väljamaksete aluseks olev osakute arv), muuta väljamaksete tegemise sagedust või muuta väljamaksete tegemise perioodi (mis ei tohi olla lühem, kui seadusega kehtestatud fondipensioni minimaalne arvestuslik kestus).

Uutel tingimustel fondipensioni väljamakseid hakatakse tegema alates järgmisest pensioniaastast.

Fondipension on osakuomaniku ja pensionifondi valitseja vahel kokkulepitud kava, mille alusel tehakse osakuomanikule kokkulepitud aja jooksul väljamakseid pensionifondist kuni fondipensioni lõppemiseni.

Fondipension sõlmitakse, kui pensionikontole kogunenud osakute väärtus jääb alla 50-kordse rahvapensioni määra. Fondipensioni on võimalik sõlmida ka siis, kui osakuomaniku osakute väärtus ületab 700-kordse rahvapensioni määra. Seda on võimalik teha ainult 700-kordse rahvapensioni määra ületava osa ulatuses.

Fondipension hõlmab kõiki pensionifonde, mille osakuid osakuomanik omab. 

Fondipensioni üldtingimused

 1. Fondipensioniga seotud investeerimisrisk on osakuomaniku kanda. See tähendab, et tuleb arvestada, et pensionifondi osakute väärtus võib aja jooksul muutuda – nii tõusta kui langeda.
 2. Fondipensioni kokkuleppimisel tuleb määrata, kuidas leitakse väljamaksete aluseks olev osakute arv.
 3. Fondipensioni kokkuleppimisel tuleb sul määrata väljamaksete sagedus. Väljamakseid tehakse kas kord kuus, kord kvartalis või kord pensioniaastas.
 4. Pensioniaasta on üheaastane ajavahemik, mille arvestus algab avalduse esitamise kuule järgneva kuu 1. kuupäeval.
 5. Fondipensioni väljamakseid tehakse kalendrikuu 15.–20. kuupäevadel.

Väljamaksete tegemise lõpetamine ehk fondipension lõpeb

 1. Viimase pensioniaasta lõpus viimaste osakute tagasivõtmise ja neile vastava väljamakse tegemisega. Või juhul, kui kõik fondiosakud on välja makstud. 
 2. Osakuomaniku surma korral.
 3. Kui osakute koguväärtus on kalendriaasta 31. märtsi seisuga võrdne või ületab 50-kordset rahvapensioni määra, tekib fondipensioni kokku leppinud isikul kohustus sõlmida pensionileping elukindlustusseltsiga. Erandiks on 75-aastased või vanemad inimesed.
 4. Kui osakuomanik esitab fondipensioni lõpetamise avalduse, näiteks soovib pensioni saamise peatada, lõpetada või sõlmida kindlustusseltsiga pensionilepingu.

Fondipensioni sõlmimisel ja arvutamisel pööra tähelepanu

Väljamaksete periood

See on fondipensioni arvestuslik kestus aastates, mille valib osakuomanik. Seadusega on kehtestatud fondipensioni kestuse miinimumaeg. Fondipensioni arvestuslik kestus on seotud pensionilejääja vanusega.

Näiteks kui osakuomanik on 64 aastat vana, siis tema fondipensioni väljamaksmise aja minimaalne pikkus on seaduse järgi 10 aastat. Soovi korral võib aga fondipensioni sõlmida ka näiteks 11. või 15. aastaks, kuid mitte näiteks 9. aastaks. Täpsemalt leiad väljamaksmise aja minimaalsed pikkused vastavalt vanustele kogumispensionide seaduse §-st 523.

Osakute arv, mis on väljamaksete aluseks

Väljamakseid tehakse kas vastavalt osakute piirmäärale või fondipensioni arvestusliku kestuse alusel. 
Kumba viisi eelistada? Väljamakse viisi valimisel tasub teha mitmeid arvutusi ning analüüsida, kuidas mõjutab üks või teine muutuja fondipensioni väljamaksete suurust ja väljamaksete aja pikkust.

Väljamaksete sagedus

Kas kord kuus, kord kvartalis või kord aastas. Oluline on teada, et fondipensioni maksmise periood ei ole garanteeritud. Fondipensioni sõlmimisel lepitakse küll kokku väljamaksete aja pikkus, kuid väljamakseid on võimalik saada nii kaua, kuni jätkub tagasivõtmiseks osakuid.

Erineva suurusega väljamaksed

Fondipensioni väljamaksete summa on erineva suurusega. Väljamaksete suurus ehk pensionisumma ei ole kogu fondipensioni maksmise aja jooksul ühesugune, vaid iga kuu, kvartal või aasta erinev. Seda seetõttu, et pensionifondi osakute väärtus võib aja jooksul muutuda – nii tõusta kui langeda. Teisisõnu on fondipensioniga seotud investeerimisrisk osakuomaniku kanda.

Fondipensioni väljamaksete aluseks olev osakute arv leitakse iga kord enne väljamakse tegemist, võttes arvesse pensionikontol vahepeal aset leidnud muutusi. Muutuvad osakute koguarv, ja osakute puhasväärtus ning kokkuvõttes osakute koguväärtus:

 1. Kui osakute koguväärtus on kalendriaasta 1 aprilli seisuga võrdne või ületab 50-kordset rahvapensioni määra, tekib fondipensioni kokku leppinud inimesel kohustus sõlmida pensionileping elukindlustusseltsiga. Erandiks on 75-aastased või vanemad inimesed.
 2. Kui osakute koguväärtus on fondipensioni väljamaksete ajal võrdne või alla 10-kordse rahvapensioni määra, siis on õigus esitada avaldus ühekordse väljamakse tegemiseks. 

Kui osakuomanikul on mitme pensionifondi osakuid, võetakse osaku puhasväärtuseks erinevates pensionifondides osakuomanikule kuuluvate osakute arvuga kaalutud osakute puhasväärtuste aritmeetiline keskmine. 

Fondipensioni väljamaksete tulumaksustamisest loe lähemalt Pensionikeskuse veebilehelt.

Viimati uuendatud 9. september 2019