Kohustusliku pensionifondi vahetamine

Kui sind mingil põhjusel oma praeguse pensionifondi käekäik ei rahulda, on sul kaks võimalust: võid oma olemasolevad fondiosakud mõne teise pensionifondi osakute vastu vahetada või jätta olemasolevad fondiosakud samasse fondi alles ja suunata uued igakuiseid sissemakseid mõnda teise fondi. Pensionifondi osakute vahetamisel sulle rahalisi väljamakseid ei tehta.

Valida saad üle 20 kohustusliku pensionifondi vahel, mida pakub viis fondivalitsejat.

Sissemaksete suunamine uude pensionifondi

See tähendab, et uued maksed hakkavad laekuma uude pensionifondi. Selleks hetkeks kogutud pensionifondi osakud jäävad aga olemasolevasse kohustusliku pensionifondi. Selle variandi puhul ei pea sa maksma tagasivõtmistasu.

Tulevaste sissemaksete suunamise uude pensionifondi võib otsustada igal ajal. Tulevaste sissemaksete suunamiseks uude pensionifondi tuleb esitada registripidajale avaldus ning uude fondi hakkavad maksed liikuma mitte hiljem kui kolmandal tööpäeval alates avalduse vastuvõtmisest.

Olemasoleva pensionifondi vahetamine teise pensionifondi vastu

Sellisel juhul toimub kõikide (või soovi korral osade) kogutud kohustusliku pensionifondi osakute vahetamine mõne teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu.

See tähendab, et toimub olemasoleva pensionifondi osakute tagasivõtmine ja uue pensionifondi osakute väljalaskmine. oluline on teada ka seda, et alates 2017 aastast ei kaasne sellega enam 1% tagasivõtmistasu. Oma pensionifondi osakute vahetamisel ehk juba kogutud raha ületoomisel vanast fondist uude fondi võidakse konservatiivsest fondist lahkumise puhul võtta tagasivõtmistasu maksimaalselt 0,05 % ning teiste kohustuslike pensionifondide puhul 0,1% sinu fondiosaku puhasväärtusest. Praktikas on paljud fondivalitsejad loobunud tagasivõtmistasu võtmisest. Tagasivõtmistasude tabelit saab vaadata Pensionikeskuse lehelt. Tagasivõtmistasu ei tohi võtta siis, kui sul on pensionieani jäänud alla viie aasta või oled juba pensioniealine.

Kohustusliku pensionifondi osakuid on võimalik vahetada teise pensionifondi osakute vastu kolm korda aastas. Osakute vahetamiseks 1. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval tuleb registripidajale avaldus esitada hiljemalt 30. novembril. Selleks, et vahetada pensionifonde 1. maile järgneval esimesel tööpäeval või 1. septembril, tuleb avaldus esitada vastavalt hiljemalt 31. märtsil või 31. juulil.

Avalduse esitamise tasu (valikuavaldus sissemaksete suunamiseks uude fondi või avaldus pensionifondi osakute vahetamiseks) sõltub avalduse esitamise kanali hinnakirjast, sõltuvalt sellest, kas esitad avalduse internetipangas, kindlustusseltsi kontoris või Pensionikeskuse veebilehe kaudu oma pensionkontol. Küll aga ei tohi avalduse esitamise tasu sõltuda sellest, millise pensionifondi kasuks sa otsustasid.

Oliver on viis aastat kogunud oma pensioniraha Fondi A. Sel aastal võrdles ta pensionifondide tootlusi, investeerimisstrateegiaid ja jooksvaid tasusid ning otsustas fondi vahetada, kuna praeguse fondi jooksvate tasude näitaja oli üks kõrgemaid ning tootlus keskmine. Oliver sai teada, et kui ta soovib fondi vahetada, on selleks kaks võimalust: alustada uute sissemaksete tegemist uude fondi (sellisel juhul jäävad varasemad sissemaksed vanasse fondi) või vahetada vana fondi osakud uute vastu.

Oliver otsustas jätta seni kogutud raha oma vanasse pensionifondi A ning valis lisaks uue, Fondi B. Selle ajalooline tootlus oli parem kui tema senisel fondil, aga samas andis Oliver endale aru, et senine hea tootlus ei garanteeri sama head käekäiku ka tulevikus. Oliver pidi vormistama uude fondi raha kogumiseks avalduse, kuid õnneks polnud see keeruline: avalduse sai ta esitada oma internetipanga kaudu.

Sammud pensionifondi vahetamiseks

Kui oled põhjalikult lugenud ja analüüsinud erinevate pensionifondide tingimusi, tasusid, tootlust ja aruandeid ning otsustanud pensionifondi vahetada, siis tuleb sul esitada vastav avaldus. Pensionifondi vahetamise avaldust saad vormistada:

  • Pensionikeskuse veebilehel (vali "Sisene oma kontole"),
  • pankade või kindlustusseltside kontorites,
  • internetipangas.

Pöörduda võib ükskõik millise teenusepakkuja poole, olenemata sellest, missugusesse pensionifondi sa praegu raha kogud või kavatsed koguma hakata. Endist pensionifondi fondivalitsejat pole vaja muudatustest teavitada ega nendega lepingut lõpetada.

Kõik kohustusliku kogumispensioni avalduste vormid on standardsed, neid ei pea ise vormistama. 

Kui soovid suunata sissemaksed uude pensionifondi kui ka vahetada vana pensionifondi osakud uue pensionifondi osakute vastu, siis tuleb selleks esitada kaks avaldust.

Vahetamine pole kohustus, vaid võimalus

Kuigi sul on võimalik olemasolevad fondiosakud uute vastu vahetada kolm korda aastas ning uusi igakuiseid sissemakseid saab mõnda teise fondi ümber suunata lausa igal ajal, ei tähenda see kohustust sagedaseks pensionivarade ümberpaigutamiseks.

Sage liikumine ühest fondist teise ei pruugi olla mõistlik, sest sellega võivad kaasneda teenustasud. Samuti võib olla, et su praeguse fondi investeerimisstrateegia ei ole lühikese kogumisperioodi tõttu end lihtsalt tõestada jõudnud.

Seega peaks vahetamise-mittevahetamise otsusele eelnema analüüs ning arusaamine, et kõik kohustuslikud pensionifondid on avatud investeerimisriskile. See tähendab, et fondiosaku hind võib nii tõusta kui ka langeda. Ka minevikus head tootlust näidanud fondide puhul ei saa automaatselt eeldada, et samasugust head tootlust õnnestub teenida ka tulevikus.

Samuti tuleks läbi mõelda, milline on sinu riskitaluvus ning kui palju aastaid on veel pensioniraha kogumiseks jäänud, sest sellestki sõltub, millise fondi kasuks otsustada. 
 

Viimati uuendatud 9. september 2019