Makseraskustes käitumine

Kasulikud viited
Seotud dokumendid

Mida ette võtta, kui laenu tagasimaksmine hakkab üle jõu käima või oled jätnud arved tähtajaks tasumata? Kõige olulisem on kohe probleemiga tegeleda ja laenuandjaga või ettevõttega, kellele oled võlgu jäänud, ühendust võtta. Mida kiiremini reageerid, seda suurem on võimalus saavutada mõlemale poolele sobiv kokkulepe. Samuti arvesta, et sulle on kasulik, kui sinu makseajalugu säilib korrektsena ja sinu kohta pole märget maksehäireregistris.

10 soovitust

 1. Koosta kiiresti oma pere-eelarve. Eelarve koostamise põhieesmärk on oma tegeliku rahalise olukorra väljaselgitamine. Ole realistlik ning enda vastu aus. Hea ülevaate igakuistest väljaminekutest, kulutustest ning harjumustest annab pangakonto väljavõte. Seda aga juhul, kui suurem osa ostudest on tehtud pangakaardiga ning arved makstud ülekannetega. Detailsema ülevaate kulutuste kohta annavad igakuiselt säilitatud ostutšekid ning muud arved.  Konto väljavõtte ning ostutšekkide alusel selgita välja vastused kolmele küsimusele: kui palju sa teenid, kui palju sa kulutad ning mille peale sa kulutad? Väljaminekute analüüsimisel pööra tähelepanu nii arvudele kui kulutuste sisule.  Pere-eelarve koostamisel vaata ka tulevikku ning mõtle, missugused muudatused sissetulekutes sind ees võivad oodata. Koosta range eelarve ning pea sellest kinni.
 2. Analüüsi oma olukorda. Selgita välja, mis on makseraskuste tekkimise põhjus? Kas makseraskused on lühiajalised või mitte? Näiteks kas sinu sissetulek on vähenenud? Kas said koondamisteate ning sul on võimalus seaduses ettenähtud korras saada töötuskindlustushüvitist või töötu abiraha? Kas oled juba pikemat aega töötu ja uut töökohta pole veel leidnud? Kas oled töötu, kuid uus töökoht on juba leitud ja asud varsti tööle? Tekkinud olukorrad ning nende võimalikud lahendused on mõistagi väga erinevad ning individuaalsed.
 3. Otsi lahendusi koos laenuandjaga või ettevõttega, kellele võlgu jäid. Võlausaldaja on huvitatud sellest, et sa oleksid suuteline oma kohustust täitma. Kui laenu tagasimaksmisega on tekkinud või tekkimas probleem, siis pöördu kohe esimesel võimalusel ise laenuandja poole. Ära jää ootama laenuandja esindaja kõnet või kirjalikku võlateadet. Räägi täpsemalt, mis probleem sul on ja miks raskused tagasimaksmisega on tekkinud (lapse sünd, töökaotus, haigestumine jms). Küsi nõu ja soovitusi, kas ja kuidas laenuandja saaks sind aidata? Võimalikud lahendused on näiteks maksepuhkus või igakuise laenumakse vähendamine koos laenu tagasimaksmise aja pikendamisega. Enne ükskõik millise lahenduse kasuks otsustamist püüa analüüsida, mida see lahendus sulle tegelikult tähendab. Näiteks missugused lepingumuudatused sind ootavad, missuguseid kulutusi see kaasa toob? Kas pakutud lahendus ka tegelikult su olukorra lahendab?
 4. Üldjuhul ei tohiks võtta uut laenu vana laenu tasumiseks! See ei ole lahendus, vaid probleemi edasilükkamine ja üldjuhul hoopis võimendab muresid. Sel juhul tekib sul järjekordne laen, millelt tuleb omakorda intressi maksta. Samas ei ole välistatud, et pikemaajalise laenu võtmine lühiajaliste laenude kustutamiseks võib vahel aidata võlaprobleemidest välja. Sellega saavutatakse väiksemad igakuised tagasimaksed, mida võlgnik suudaks maksta. Sellegipoolest peab sellise tegevusega olema äärmiselt ettevaatlik ning sellist otsust tuleb väga põhjalikult kaaluda. 
 5. Näita head tahet. Püüa tagasi maksta vähemalt nii palju, kui sul on parajasti võimalik. Oluline on laenuandjale näidata, et oled laenu tagasimaksmisest huvitatud.
 6. Piira kulutusi. Kui oled autoomanik, siis arvuta välja igakuised kulutused autole: liising, bensiin, kindlustus, remont. Tavaliselt on sellised kulutused märkimisväärsed. Võib-olla on mõistlik ajutiselt autost loobuda ja kasutada ühistransporti.
 7. Täiendav sissetulek. Otsi endale uus töökoht või lisatöö, et raha juurde teenida.
 8. Otsi abi. See on kindlasti emotsionaalselt raske aeg sinu elus. Otsi abi lähedastelt ja sõpradelt, kes sind ära kuulavad. Vajadusel pöördu ka võlanõustaja poole. 
 9. Kodu müüki? Kui laenu tagasimaksmisega on tekkinud tõsised probleemid ning muud lahendust pole, kaalu kinnisvara müüki koos eluasemelaenu ennetähtaegse tagastamisega ja osta oluliselt odavam eluase.
 10. Loe kõik kirjad läbi. Kontrolli regulaarselt sulle saabunud posti ning kindlasti vaata sulle saadetud kirjad üle. Ära viska võlanõude kirju ja kohtukutseid ära. Kohtukutsele tuleb kindlasti reageerida ja kohtusse kohale minna. Kohtuistungil osalemisest hoidumine muudab olukorra ainult keerulisemaks ja ei ole mingi väljapääs.

Maksmisega viivitamine läheb kalliks

Kui venitad arve või laenumakse tasumisega, hakkab tiksuma viivis. Viivist arvestatakse sinu põhikohustuse jäägilt üldjuhul iga põhikohustuse tasumisega viivitatud päeva eest. Viivist ei tohi nõuda tasumata intressilt! Kui seda siiski tehakse, on see nõudmine tühine.

Pane tähele, et sinu jaoks tähendab täiendavaid kulusid see, kui nõue läheb inkassofirma kätte. Võlasummale ja viivisele lisanduvad sel juhul ka sissenõudmiskulud, mis võivad sõltuvalt konkreetse inkassofirma hinnakirjast ulatuda sadadesse eurodesse.

Kui võlga hakatakse nõudma kohtu kaudu või läheb see sundtäitmiseks kohtutäiturile, tähendab see sinu jaoks täiendavaid kulusid.
 

Kust abi küsida?

 • Küsi õigusabi. Sind võib aidata Eesti Juristide Liidu loodud veebileht Jurist aitab, kust leiad vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele.
 • Vaata infot töötuna arvelevõtmisest, tööturuteenustest, uutest töökohtadest ning muust kasulikust Töötukassa veebilehelt.
 • Pöördu kohalikku omavalitsusse ning küsi erinevate sotsiaaltoetuste kohta. Rohkem infot leiad Sotsiaalministeeriumi veebilehelt.
 • Kui sinu arvelduskonto arestitakse, siis selgituste saamiseks tuleks pöörduda kohtutäituri poole. Selgita välja, mis on konto arestimise aluseks. Rohkem infot kohtutäiturite kohta leiad Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt.
 • Tutvu töötasu arestimise skeemiga.
 • Vajadusel pöördu võlanõustaja poole. Võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud inimeste võimet muutunud olukorras toime tulla ja leida sellele lahendus. 

Võimalikud kokkulepped pangaga

Maksepuhkus

Tõenäoliselt on võimalik osaline maksepuhkus, kus kokkulepitud aja jooksul tuleb laenuandjale maksta laenatud summa eest ainult intressi. Täpsusta, kui kauaks on võimalik küsida maksepuhkust? Kas on võimalik vormistada täielikku maksepuhkust, et sa ei peaks maksma ka intresse?

Kui oled juba laenu tagasimaksmisega hilinenud ning seega oled laenuandjaga sõlmitud lepingu tingimusi rikkunud, siis võib laenuandja ka maksepuhkusest keelduda. Maksepuhkuse vormistamisega kaasneb reeglina teenustasu lepingu muutmise eest. Uuri, kas see on sinu jaoks ainuke kulu.

Laenuperioodi muutmine

Võimalik on pikendada laenu perioodi ehk aega, mille jooksul laenu pead tagasi maksma. Nii on võimalik vähendada igakuist laenumakset, kuid kokkuvõttes maksad intressidena rohkem. Laenuperioodi pikendamine või lühendamine on laenutingimuse muutmine, mille eest küsib laenuandja reeglina teenustasu.

Võlanõustajad

Võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud inimeste võimet muutunud olukorras toime tulla ja leida sellele lahendus. Võlanõustaja ülesanne on näha abivajajat ja tema olukorda tervikuna. 

Võlanõustaja:

 • kuulab ära, mõistab ja toetab  
 • aitab koostada pere-eelarvet 
 • selgitab võlgnikule tema õigusi ja kohustusi  
 • hindab olukorda  
 • aitab suhelda kohtutäiturite, ametiasutuste ja teiste vajalike asutustega  
 • on abiks lahenduste leidmisel, kuidas võlad tasuda: näiteks maksegraafikute koostamisel, maksepuhkuse taotlemisel, kokkulepete sõlmimisel jmt
 • ei anna rahalist abi

Enne võlanõustamist:

 • Selgita välja oma tegelik olukord: kui palju on sul kokku võlgasid, kellele ja missugustes summades.
 • Informatsiooni laenuvõla kohta saad eelnevalt küsida laenuandja käest. Informatsiooni täitemenetluste kohta saab eelnevalt küsida kohtutäiturilt.
 • Juhul, kui ei ole teada, milline kohtutäitur konkreetse täitemenetlusega tegeleb, siis on võimalik seda vaadata riigiportaalist eesti.ee või Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojast.
 • Võlanõustamisele tuleb kaasa võtta kõik dokumendid, mis on tekkinud võlgnevustega seotud, muuhulgas näiteks laenulepingud, erinevad võlateated, kohtukutsed, inkassoteated jms.

Eesti Võlanõustajate Liit koondab võlanõustajaid üle Eesti.

Vastutustundlik laenamine

Võlaõigusseaduse kohaselt on krediidiandja (pank või mõni muu laenuandja) kohustatud seoses tarbijakrediidiga järgima vastutustundliku laenamise põhimõtet. Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimiseks on krediidiandja enne tarbijakrediidilepingu sõlmimist kohustatud:

 1. omandama teabe, mis võimaldab hinnata, kas tarbija on võimeline krediidi lepingus kokkulepitud tingimustel tagasi maksma (edaspidi krediidivõimelisus) ja
 2. hindama tarbija krediidivõimelisust. 

Krediidiandja peab toimima tarbija krediidivõimelisuse hindamisel nõuetekohase hoolsusega. Tarbija krediidivõimelisuse hindamisel peab krediidiandja arvesse võtma kõik talle teadaolevad asjaolud, mis võivad mõjutada tarbija võimet krediit tagasi maksta lepingus kokkulepitud tingimustel, sealhulgas tarbija varalise seisundi, regulaarse sissetuleku, teised varalised kohustused, varasemate maksekohustuste täitmise ja tarbijakrediidilepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise mõju, määrates vajalike hindamistoimingute ulatuse vastavalt tarbijakrediidilepingu tingimustele, tarbija kohta olemasolevatele andmetele ja võetava rahalise kohustuse suurusele.

Metoodika, mida krediidiandja tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks kasutab, peab omakorda vastama krediidiandjate ja -vahendajate seaduses sätestatud nõuetele. 

Eraisiku pankrot

Eraisiku pankrot tähendab, et kohtuotsusega on välja kuulutatud võlgniku maksejõuetus. Maksejõuetu on inimene siis, kui ta ei suuda tasuda enda võlgnevusi ning see suutmatus on püsiv.

Pankrotiavalduse võib kohtule esitada nii võlgnik kui ka võlausaldaja(d). Tuleb arvestada, et pankrotimenetlus kestab kaua ning on kulukas, sest võlgnikul tuleb tasuda pankrotimenetluse kulud.

Võlgade ümberkujundamine

2011. aasta 5. aprillil jõustunud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus annab makseraskustes inimesele võimaluse taotleda enda võlgade ümberkujundamist. Inimene on makseraskustes, kui ta ei suuda või tõenäoliselt ei suuda täita oma kohustusi nende sissenõutavaks muutumise ajal.  
Võlgade ümberkujundamise kohtulikus menetluses saab võlgnik taotleda oma rahaliste kohustuste ümberkujundamist kohustuste täitmise tähtaja pikendamise, osadena täitmise või kohustuse vähendamise teel. Võlgade ümberkujundamise eesmärgiks on ületada tekkinud makseraskused ja vältida pankrotimenetlust.  

Ümber kujundada on võimalik ainult rahalisi võlgu, st kohustusi, mis seisnevad raha maksmises. Pandiga tagatud võlgu saab ümber kujundada üksnes juhul, kui võlausaldaja sellega nõustub. See põhimõte kehtib ka siis, kui pantija on kolmas isik (st mitte võlgnik ise). See põhimõte ei välista ega piira aga pandi realiseerimise järel ülejääva võla ümberkujundamist üldises korras. 

Üldjuhul saab inimene taotleda ainult sissenõutavaks muutunud võlgade ümberkujundamist, kuid erandina on võimalik ümber kujundada ka kestvuslepingutest (nt krediidileping ja liisingleping) tulenevaid võlgu, mis ei ole ümberkujundamisavalduse kohtule esitamise ajaks veel muutunud sissenõutavaks.

Võlgade ümberkujundamiseks tuleb esitada avaldus enda elukoha järgsele maakohtule ning maksta riigilõiv 10 eurot.

Enne ümberkujundamisavalduse kohtule esitamist peab võlgnik astuma vajalikke samme, et saavutada võla ümberkujundamine kohtuväliselt. Seega peab võlgnik enne kohtule avalduse esitamist üritama jõuda võlausaldajatega võlgade ümberkujundamise osas kokkuleppele. 

Viimati uuendatud 16. november 2022