Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustuse puhul peab kindlustusandja täitma kindlustusvõtja asemel kohustuse hüvitada kahju, mille kindlustusvõtja on põhjustanud kolmandale isikule kas oma tegevuse või tegevusetuse kaudu.

Millised on võimalused vastutuskindlustuslepingu sõlmimiseks

Kindlustusseltsid pakuvad eraisikutele vastutuskindlustusena näiteks eraisiku vastutuskindlustust ja  kodu või kinnisvaraomaniku vastutuskindlustust, kus vastutuskindlustus katab nõuded, mille oled korteri või maja omanikuna teistele põhjustanud. Kui näiteks korterist alguse saanud uputus rikub alumise naabri lae või  krundil kasvav puu kukub naabri autole, siis kannab kindlustusselts naabritele tekitatud kahju ning hüvitab vajalikud õigusabi- ja kohtukulud.

Kes tekitatud kahju hüvitab

Kindlustatud isikuks on tavaliselt kindlustuspoliisile märgitud isik. Kodukindlustuses võib kindlustusselts võrdsustada kindlustatuga tema pereliikmed ning mistahes teised isikud, kellel on lubatud kindlustuskohas viibida (näiteks sõbrad, üürilised, lapsehoidjad) või kes täidavad kindlustuskohas kinnisvaraga seotud ülesandeid (näiteks koristajad, haldusteenuse osutajad).

Eraisiku vastutuskindlustusega on võimalik kindlustada kõikide oma pereliikmete vastutus: kui näiteks laps jalgpalli mängides lõhub naabri akna või kui lõhud poes olles kogemata mõne asja.

Keda iga konkreetne kindlustusandja kindlustatud isikute hulka loeb, seda tuleks lepingu sõlmimisel kindlasti kindlustustingimustest üle kontrollida.

Mis ulatuses tekitatud kahju hüvitatakse

Tekitatud kahju hüvitatakse kindlustussumma ulatuses.Kui varakindlustuse maksimaalse kindlustussumma määrab vara taastamis- või jääkväärtus, siis vastutuskindlustussumma saab tavaliselt klient ise valida. Kindlustussumma määramise teeb keerukaks asjaolu, et lepingut sõlmides ei ole ju teada, mis kindlustusperioodi jooksul võib juhtuda ning kui suure kahju see endaga kaasa toob. Samuti kuuluvad vastutuskindlustuslepingu alusel hüvitamisele õigusabikulud, mis tavalisel juhul on kindlustatud isiku õigusabile, ekspertiisile ja kohtupidamisele kulutatud summa.

Osa tekkinud kahjust peab kindlustusvõtja hüvitama ise

Kui kahju on tegelikkuses suurem kui kindlustussumma, peab üldjuhul kindlustussummat ületava kahju osa kahjukannatanule hüvitama kindlustusvõtja ise. Samas peab kindlustusandja hüvitama kindlustusvõtjale siiski kulud, mis kanti seoses kohtuvaidlusega, mille pidamist kindlustusandja kindlustusvõtjalt nõudis või soovitas, isegi siis, kui need kulud koos muu hüvitisega ületavad kindlustussumma.

Samuti jääb kindlustusvõtja kanda omavastutuse osa, mille suurus lepitakse kokku juba vastutuskindlustuslepingu sõlmimisel.

Välistuste loetelu ehk nimekiri  juhtumitest, kui tekitatud kahju kindlustusandja ei hüvita

Hüvitamisele ei kuulu näiteks:

  • kahju tekkimise tagajärjel kahjukannatanu poolt saamata jäänud tulu, nt. üüritulu, mille korteriomanik oleks teeninud, kui kahju tekitamist ei oleks toimunud;
  • kindlustatud isiku lepinguline vastutus, lepinguga võetud kohustused;
  • kindlustatud isiku tahtlusest, kuriteo tahtlikust toimepanemisest ja narkootilises, toksilises, alkoholi- või muus joobeseisundis sooritatud tegevusest põhjustatud kahjunõuded;
  • kindlustatud isikule või kahjukannatanule mõistetud seadusjärgsetest trahvidest, intressidest, viivistest või muudest kahjule lisanduvatest karistustest tulenevad nõuded.

Eelpooltoodud loetelu ei ole kindlasti lõplik, vaid kõik välistused tuleks lepingu sõlmimisel üle küsida konkeetsest kindlustusseltsist.

Samuti tuleb kindlasti juba kindlustuslepingu sõlmimisel tutvuda tegutsemisjuhistega sündmuse korral, millest võib tuleneda kahju hüvitamise nõue.

Viimati uuendatud 9. august 2019