Probleem tarbijakrediidiga

Kui sul on tekkinud probleem tarbijakrediiti väljastanud ettevõttega (nii panga kui muu krediidiandjaga), siis selgituse saamiseks pöördu kõigepealt laenu andnud ettevõtte poole ning seda esimesel võimalusel.

Probleemi olemust ja võimalikke lahendusi on võimalik selgitada telefoni teel, kuid soovitav on edasise selguse huvides pöörduda kirjalikult.
Vahel on võimalik kliendi ja krediidiandja omavahelises suhtluses olukorrale mõlemaid pooli rahuldav lahendus leida. Kui siiski tunned, et sinu õigusi on rikutud, tasub enda eest seista. Samuti tasub oma õigusi uurida siis, kui oled jäänud laenumaksed võlgu ning intressid ja viivised on kasvanud suuremaks kui esialgu võetud laenusumma

Kuhu pöörduda?

Võlanõustajad

Võlanõustamise eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud inimese võimet muutunud olukorras toime tulla ja leida sellele lahendus. Võlanõustaja oskab soovitada, mida peaksid oma probleemi lahendamiseks tegema ning vajadusel aitab vormistada dokumente vaidluseks laenuandjaga, kohtuga jne.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet teostab vastavalt tarbijakaitseseadusele järelevalvet Eestis pakutavate kaupade ja teenuste üle. Tarbijakrediidiga seotud probleemidega ennekõike probleemide osas, mis puudutavad lepingueelset teavet, tarbijakrediidi standardinfo teabelehte, taganemisõigust, lepingu ennetähtaegset ülesütlemist, sissenõudmiskulusid jne saad pöörduda infopäringuga selgituste saamiseks või kaebusega teenusepakkuja suhtes Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poole. Ameti juures tegutseb ka tarbijavaidluste komisjon, mis on tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav sõltumatu institutsioon.

Finantsinspektsioon

Tarbijakrediidiga seotud probleemides on sul õigus pöörduda sõltumatu nõu ja selgituste saamiseks ka Finantsinspektsiooni poole. Finantsinspektsioonil on võimalik esitada kaebuse alusel tarbijakrediidi andjatele järelepärimine täiendavate selgituste saamiseks ning kontrollida, kas tema tegevus vastab Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Seejärel edastab Finantsinspektsioon sulle omapoolsed selgitused.

Samas ei ole Finantsinspektsioon lepinguliste vaidluste lahendamise kohtuväline organ ja tema pädevusse ei kuulu ka õiguslike hinnangute andmine. Küll annab inspektsioon teada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda – kuhu ja kellele esitada kaebus.

Finantsinspektsioonile tuleks esitada kaebus kui:

  • on alust arvata, et krediidiandja ei ole piisava põhjalikkusega tarbija krediidivõimelisust hinnanud;
  • tarbijal ei võimaldata krediidi ennetähtaegset tagastamist;
  • krediidiandja nõuab tarbijalt tasusid, milles pole kokku lepitud;
  • krediidiandja ei vasta tarbija pöördumistele;
  • krediidiandja väljastab ülempiiri ületava krediidi kulukusega laenu;
  • tarbijal ei võimaldata 14 päeva jooksul lepingust taganeda;
  • tarbijal on krediidiandja tegevusega seoses mingi muu probleem.

Kaebus koos vajalike lisadokumentidega tuleks esitada selgelt ja arusaadavalt Finantsinspektsiooni üldmeilile: [email protected]. Finantsinspektsioon võib küsida sinu nõusolekut kaebuse edastamiseks krediidiandjale. Pea meeles, et finantsjärelevalve käigus kogutud teave on konfidentsiaalne, seega kogu teavet, mida Finantsinspektsioon on krediidiandja käest saanud ei ole meil võimalik sulle avaldada. 

Kohus

Kui suhtlemine teenusepakkujaga pole tulemust andnud, saad vaidluse lahendamiseks kohtusse pöörduda. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele mõistab õigust ainult kohus. Eestis on kolmeastmeline kohtusüsteem: I astme kohtud - maakohtud ja halduskohtud, II astme kohtud - ringkonnakohtud ehk apellatsioonikohtud ja III astme kohus - riigikohus ehk kassatsioonikohus. Riigikohtusse pöördumiseks tuleb eelnevalt läbida esimesed kaks kohtuastet.

Kui sul on tekkinud vaidlus kiirlaenufirmaga ja kohtuväliselt ei ole probleemi õnnestunud lahendada ja soovid kohtusse pöörduda, tuleks sul pöörduda maakohtusse. Kuidas maakohtusse pöörduda ja hagiavaldust koostada, loe portaalist Jurist aitab.

Viimati uuendatud 2. oktoober 2019