Väärtpaberiportfelli valitsemine

Väärtpaberiportfelli valitsemise teenus tähendab seda, et sina annad enda valitud pangale, fondivalitsejale või investeerimisühingule volituse valitseda oma väärtpaberiportfelli üle. Selleks, et väärtpaberiportfelli valitsemise teenust kasutada saaksid, peab üldjuhul sinu väärtpaberiportfelli rahaline maht olema kümneid tuhandeid eurosid. 

Väärtpaberite valitsemise teenust on õigus pakkuda ainult vastavat tegevusluba omavatel finantsasutustel.

Enne lepingu sõlmimist

Vali hoolikalt teenusepakkujat, kontrolli tegevusloa olemasolu ja tutvu finantsasutuse taustaga. Uuri, milline on juhtide haridus, varasem töökogemus, eeskätt varasemad kogemused väärtpaberivahenduse osas jne. 

Määra teenuse osutaja volitused

Otsusta, milline saab olema lepinguga teenuse osutajale antavate volituste ulatus ja piirangud sinu arvel väärtpaberitehingute tegemiseks. Täisvolituse puhul investeerib portfellihaldur sinu raha üksnes omal äranägemisel. Arvesta, et sellisel juhul põhineb leping usaldusel ning sul on hiljem väga raske või isegi võimatu ebaõnnestunud investeerimisotsuseid vaidlustada.

 • Sul on õigus piirata teenuse osutaja õigusi sinu vara valitsemisel. Sa võid näiteks nõuda, et iga kord kui teenuse osutaja teeb sinu rahaga tehingu, peab ta selleks saama sinult eelneva nõusoleku.
 • Sa võid lepinguga seada ka muid piiranguid: näiteks määrata kohustusliku investeerimisregiooni või ka välistada mõne regiooni, määrata lubatud instrumendid (näiteks fondid, aktsiad, võlakirjad jmt.), määrata riskide hajutatuse (vähemalt mitmes väärtpaberis peab sinu raha olema jmt.).
 • Küsi tagasisidet! Sõltumata sellest, kas annad teenusepakkujale varade valitsemiseks täisvolituse või mitte, on teenuse osutajal sinu ees aruandluskohustus. Täpsusta, kui tihti ja mis mahus peab ta tehingutest sulle aru andma.
 • Kas sa tahad väärtpabereid hoida oma nimel või usaldad need teenusepakkuja kontole?
 • Millised on seonduvad tasud ja kulud ning mida täpselt sa tasu maksmise eest vastu saad? Võrdle teenusepakkujate tasusid. Kindlasti kontrolli ka seda, millised on lepingu lõpetamise tasud.
 • Kontrolli teenuse lõpetamise tingimusi: näiteks kui palju pead sa lepingu lõpetamisest ette teatama ning kui kiiresti saad lepingu lõpetamisel oma varad kätte.
 • Tutvu hoolikalt teenusepakkujaga sõlmitava lepinguga. Küsi alati selgitusi, kui miski jääb arusaamatuks!  

Sobivustest

Kui kasutad väärtpaberiportfelli valitsemise teenust, sõltud vastavalt enda antud volitusele suuremal või vähemal määral teenusepakkuja otsustest ja valikutest. Seepärast peab teenusepakkujal olema sinu kohta piisavalt informatsiooni. Ta peab teadma, milline on sinu riskitaluvus ja investeerimiseesmärgid. Selle teadasaamiseks palutakse sul täita sobivustest.

 Investori õigused

 • Teenuse osutaja peab lähtuma investori parimatest huvidest. Selleks peab ta küsima investori seniste teadmiste või kogemuste kohta väärtpaberitehingute tegemisel. Samuti tehingutega seotud eesmärkide, sealhulgas investeerimiseesmärkide kohta. Keelatud on kliendi arvel tehingute tegemine väärtpaberitega, kui need tehingud ei ole kooskõlas kliendi huvide ja investeerimiseesmärkidega.
 • Keelatud on tehingute tegemine, mille puhul tekib huvide konflikt kliendi huvidega ning vältimatu huvide konflikti puhul peab tegutsema kliendi huvides.
 • Klienti tuleb teavitada olukorrast, kus kliendi tehingukorralduse alusel tehtud tehingu teiseks pooleks on teenuse osutaja ise. Seda juhul, kui kliendiga ei ole kirjalikult ja selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud.
 • Investoril on õigus nõuda, et teenuse osutaja on võtnud tarvitusele piisavad abinõud investorile kuuluva vara ja tema õiguste kaitseks ning et tema vara hoitakse ja investeeritakse vastavalt kokkuleppele.
 • Investoril on õigus nõuda ja saada teavet oma varadega tehtud tehingute, vara väärtuse, väärtpaberiportfelli koosseisu ja muude teenuse osutamisega seotud asjaolude kohta. Sellist infot peab teenuse osutaja andma vähemalt kord kolme kuu jooksul.
Viimati uuendatud 27. august 2019