Investeerimisriskiga elukindlustus

Investeerimisriskiga elukindlustus erineb oluliselt traditsioonilisest kindlustusest ja sarnaneb põhiolemuselt investeerimisteenusele. Investeerimisriskiga elukindlustuse kaudu investeerimist kasutatakse erinevatel eesmärkidel, näiteks kui soovitakse koguda raha pensionipõlveks või lapsele ülikooliõpinguteks.

Investeerimist investeerimisriskiga elukindlustuse kaudu on õigus pakkuda Finantsinspektsioonis registreeritud elukindlustusseltsidel. Samas võivad teenust vahendada nii krediidiasutused kui ka kindlustusmaaklerid.

Mis on investeerimisriskiga elukindlustus?

Investeerimisriskiga elukindlustuses on ühendatud investeerimine ja elukindlustus. Vahe tavapärase investeerimisega on see, et sa ei saa väärtpaberite omanikuks, vaid omandad kindlustuslepingu. Väärtpaberite omanik on elukindlustusselts. Lepingut sõlmides kindlustad sa oma elu ning kogud ka raha. 

Lepingu lõppedes sõltub kindlustusseltsi makstav ühekordse väljamakse või perioodiliste väljamaksete suurus sinu lepinguga seotud alusvara väärtusest ja lepingus garanteeritud hüvitise summa suurusest. Üldjuhul on garanteeritult väljamakstav summa marginaalne ja lepingu väärtus sõltub investeeringute kujunenud väärtusest.

Arvesta erinevate tasudega

1. Lepingu sõlmimistasu

Lepingu sõlmimisel võetakse lepingu sõlmimistasu, mille suurus on erinevatel elukindlustusseltsidel erinev. Üldjuhul arvestatakse see tasu maha esimese kindlustusaasta kindlustusmaksest.

2. Haldustasu

Hinnakirjas on fikseeritud iga-aastane haldustasu, mis on seotud lepingu haldamisega. Üldjuhul arvestatakse see kindlustusreservist maha igakuiselt.

3. Muud tasud

Näiteks kulud, mis on seotud kindlustusmaksete suuruse, maksmissageduse, investeerimisstruktuuri, kindlustusperioodi, lisakindlustuste ja soodustatud isikute muutmisega jm. lepingu muudatustega seotud tasud.

4. Investeerimistasu

Katab kulud, mis seotud väärtpaberite soetamisega ja arvestatakse maha kindlustusmaksetest või kindlustusreservist.

Kuidas toimub investeerimine?

 • Sa sõlmid investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu enda valitud teenusepakkujaga.
 • Sissemaksete väärtust muudab ajas see, kuidas muutub kindlustusvõtja poolt valitud alusvara turuväärtus. Üldjuhul on alusvaraks investeerimisfondi osakud. 
 • Investeeringust saadav tulu sõltub sinu poolt valitud vara käekäigust (alusvarast) ja selle turuhindade muutusest.
 • Hüvitise summa makstakse välja sinu poolt nimetatud soodustatud isikule sinu surma korral või sulle endale kindlustusperioodi lõppedes. Kindlustusselts ei garanteeri sinu sissemaksetele tootlust.

Enne lepingu sõlmimist pööra tähelepanu

 • Kui pikaks ajaks soovid investeerida ning millal sooviksid investeeritud raha kasutada? Sellest lähtuvalt otsusta, kas sellist tüüpi leping sobib ning vastab sinu eesmärgile.
 • Elukindlustussumma. Mida suurema elukindlustussumma valid, seda väiksem osa sinu makstavast rahast investeeritakse. Tee endale selgeks, kui suur on igakuine makse, mis läheb elu kindlustamiseks ning milline summa investeeritakse. Kui eesmärk on raha pigem koguda, siis ei ole mõistlik juurde osta teisi kindlustuskaitseid – näiteks õnnetusjuhtumikindlustus jne.  
 • Arvesta erinevate tasudega.
 • Kas ja kuidas on võimalik investeeritud raha ennetähtaegselt kasutada? Kas selleks on teatud piirangud või mitte? 
 • Tutvu elukindlustusseltsi pakutavate investeerimisfondidega, nende tingimuste ja prospektiga.  
 • Enne lepingu sõlmimist peab teenusepakkuja hindama investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sobivust sinu jaoks. Selleks peab ta välja selgitama su investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning investeeringu soovitava kestuse, samuti su investeerimisalaste teadmiste ja kogemuste olemasolu. Kui saadud andmete põhjal on teenusepakkujal põhjust arvata, et vastav investeerimisriskiga elukindlustuse leping sulle ei sobi, peab ta sind hoiatama.

  Oluline on tähele panna, et kui avaldad omal initsiatiivil soovi investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu sõlmimiseks, ei ole teenusepakkujal kohustust sobivust hinnata. Küll aga peab ta sellest sind teavitama ja kui sa siiski soovid hindamist, tuleb see läbi viia.

Tulumaksust 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu (IREK lepingu) alusel saadud tulu maksustamisel omab tähtsust lepingu sõlmimise aeg.

 • Enne 2010. aasta 1. augustit sõlmitud IREK lepingu korral on summa, mis saadakse pärast 12 aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest, maksuvaba. Kui väljamakse saadakse enne 12 aasta möödumist IREK lepingu sõlmimisest, siis maksustatakse saadud summa, millest on maha arvatud sama lepingu alusel tasutud kindlustusmaksed.
 • Enne 2010. aasta augustit sõlmitud IREK lepingust saadud tulu maksukohustust edasi lükata ei saa. IREK lepingust saadud summa (maksustatud või maksuvaba) võib edasi investeerimiseks kanda investeerimiskontole kui sissemakse. Investeerimiskonto väljamakseid ei maksustata sissemakse summa ulatuses.
 • Alates 2010. aasta 1. augustist sõlmitud IREK lepingu korral on tulu maksustamisel kaks võimalust:
 1. Kui IREK lepingu alusvara vastab tulumaksuseaduse § 171 lõikes 2 sätestatud tingimustele, võib maksumaksja valida investeerimiskonto süsteemi. Kui kindlustusvõtja on kindlustusandjat eelnevalt teavitanud, et kindlustushüvitis saadakse tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontol olnud raha eest soetatud finantsvaralt, siis vabaneb kindlustusandja tulumaksu kinnipidamise kohustusest. IREK lepingust väljamakse saamisel tuleb see viivitamatult kanda investeerimiskontole. Isik, kes on deklareerinud IREK lepingu kogumisreservi väärtuse 2010. aasta 31. detsembri seisuga või kes on kindlustusandjat investeerimiskontost teavitanud, peab silmas pidama, et kui ta ei kanna viivitamatult saadud summat investeerimiskontole, loetakse see investeerimiskonto väljamakseks.
 2. Alates 2010. aasta 1. augustist sõlmitud IREK lepingut mitte investeerimiskonto süsteemi kaasata. Investeerimiskonto puhul võrreldakse maksumaksja (antud juhul kindlustusvõtja) investeerimiskontole tehtud sisse- ja väljamakseid. Kui investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu alusel saadakse summa, mida ei kanta selle isiku investeerimiskontole (kantakse näiteks soodustatud isikule), siis on see maksumaksja jaoks investeerimiskonto väljamakse, mis viib selle summa maksustamiseni kui väljamaksed ületavad sissemaksete jäägi (samal aastal või hiljem, kui on soetatud ka muud finantsvara). Samuti maksustatakse väljamakse soodustatud isiku tuluna. Investeerimiskonto süsteem muutub siin seega omamoodi filtriks, mis põhjustab topeltmaksustamise. Kui investeerimiskontot ei kasutata, siis maksustatakse ainult selle isiku tulu, kes väljamakse saab. 

Surmajuhtumi puhul on investeerimisriskiga elukindlustuse alusel tehtud väljamakse maksuvaba nii "tavalises süsteemis" kui investeerimiskonto süsteemis. 

Investeerimisriskiga elukindlustuse plussid ja miinused

Plussid
 • tulumaksuvabastus: kehtib ainult enne 1. augustit 2010 sõlmitud lepingutele ning juhul, kui tulu enne 12 aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest välja ei võeta
 • alates 1. augustist 2010 sõlmitavatele investeerimisriskiga elukindlustuslepingutele tulumaksuvabastust pole, kuid tulumaksukohustuse edasilükkamiseks võiks kasutada investeerimiskonto süsteemi
 • võimalus ise valida erinevate fondide vahel
 • võimalus ühendada investeerimine enda elu kindlustamisega
Miinused
 • eeldab pikemaajalist lepingut, sest alguses on kindlustusseltsile makstavad tasud üldjuhul suured
 • väärtpaberite omanikuks on kindlustusselts
 • sissemaksete väärtus võib muutuda
 • tootlus ei ole tagatud
 • täiendavad kulud: lepingu sõlmimistasu, haldustasu, sõltuvalt lepingust ning elukindlustuskaitsest ja suurusest ka elukindlustustasu
Viimati uuendatud 9. september 2019