Kohustusliku pensionifondi vahetamine

II samba pensionifondi valik ei ole ühekordne otsus. Kui sind mingil põhjusel oma praeguse pensionifondi käekäik ei rahulda on sul on võimalik oma olemasolevad fondiosakud mõne teise pensionifondi osakute vastu vahetada või jätta olemasolevad fondiosakud samasse fondi alles ja suunata uued igakuiseid sissemakseid mõnda teise fondi. Pensionifondi osakute vahetamisel sulle rahalisi väljamakseid ei tehta.Valida saad üle 20 kohustusliku pensionifondi vahel, mida pakub viis fondivalitsejat.
Loomulikult jäävad sulle alles ka teised pensionireformist tingitud valkud, mis ei puuduta pensionifondi vahetamist: (i)võimalus kanda osa või kõik pensionifondidesse kogutud raha pensioni investeerimiskontole, (ii) lõpetada sissemaksed II sambasse, kuid jätta raha kas fondi(desse) või investeerimiskontole või (iii) lahkuda kohustusliku kogumispensioni süsteemist ja võtta raha välja. 


Sissemaksete suunamine uude pensionifondi

II samba sissemaksed saab korraga suunata vaid ühte fondi – see on sinu aktiivne fond. Kui soovid aktiivset fondi muuta, on vajalik esitada valikuavaldus, mis jõustub koheselt. Järgmine sissemaksed hakkavad laekuma juba uude pensionifondi. Selleks hetkeks kogutud pensionifondi osakud jäävad aga olemasolevasse kohustusliku pensionifondi. Tulevaste sissemaksete suunamise uude pensionifondi võib otsustada igal ajal. 


Olemasoleva pensionifondi vahetamine teise pensionifondi vastu

Osakute vahetamise korral toimub kõikide (või soovi korral osade) kogutud kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmine ja uue pensionifondi osakute väljalaskmine. Osakute vahetamisega ei kaasne mingeid täiendavaid tasusid. Oluline on ka tähele panna, et osakute vahetamise avaldusega ei muutu sissemaksed, st sissemaksete suunamiseks teise fondi tuleb esitada eraldi valikuavaldus. 
Pensionikontol olevaid osakuid on võimalik vahetada teise pensionifondi osakute vastu kolm korda aastas. Osakute vahetamiseks 1. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval tuleb registripidajale avaldus esitada hiljemalt 30. novembril. Selleks, et vahetada pensionifonde 1. maile järgneval esimesel tööpäeval või 1. septembril, tuleb avaldus esitada vastavalt hiljemalt 31. märtsil või 31. juulil.
Osakuid võib vahetada protsentuaalselt erinevas ulatuses ja nii mitmesse II samba fondi, nagu sinule sobib. Avalduse esitamisel märgi protsentuaalselt, kui suures mahus fondi osakuid vahetada soovid: kõikide osakute vahetuse puhul 100% või osalise vahetuse puhul osakaal üheprotsendilise täpsusega.
Kuni osakute vahetamise avalduse esitamise tähtajani (30.11, 31.03, 31.07) võid oma avaldust muuta. Selleks esita uus osakute vahetamise avaldus, mille lähtefondiks märgid sama pensionifondi nagu eelmisel avaldusel. Kui soovid esitatud osakute vahetamise avaldust tühistada ja jätta alles olemasoleva fondi osakud, esita uus avaldus, mille lähtefondiks märgid olemasoleva fondi ning sihtfond jäta tühjaks.
Avalduse esitamise tasu (valikuavaldus sissemaksete suunamiseks uude fondi või avaldus pensionifondi osakute vahetamiseks) sõltub avalduse esitamise kanali hinnakirjast - sõltuvalt sellest, kas esitad avalduse internetipangas või Pensionikeskuse veebilehel. Küll aga ei tohi avalduse esitamise tasu sõltuda sellest, millise pensionifondi kasuks sa otsustasid.

Oliver on viis aastat kogunud oma pensioniraha Fondi A. Sel aastal võrdles ta pensionifondide tootlusi, investeerimisstrateegiaid ja jooksvaid tasusid ning otsustas fondi vahetada, kuna praeguse fondi jooksvate tasude näitaja oli üks kõrgemaid ning tootlus keskmine. Oliver sai teada, et kui ta soovib fondi vahetada, on selleks kaks võimalust: alustada uute sissemaksete tegemist uude fondi (sellisel juhul jäävad varasemad sissemaksed vanasse fondi) või vahetada vana fondi osakud uute vastu.

Oliver otsustas jätta seni kogutud raha oma vanasse pensionifondi A ning valis lisaks uue, Fondi B. Selle ajalooline tootlus oli parem kui tema senisel fondil, aga samas andis Oliver endale aru, et senine hea tootlus ei garanteeri sama head käekäiku ka tulevikus. Oliver pidi vormistama uude fondi raha kogumiseks avalduse, kuid õnneks polnud see keeruline: avalduse sai ta esitada oma internetipanga kaudu.

Sammud pensionifondi vahetamiseks

Kui oled põhjalikult lugenud ja analüüsinud erinevate pensionifondide tingimusi, tasusid, tootlust ja aruandeid ning otsustanud pensionifondi vahetada, siis tuleb sul esitada vastav avaldus. Pensionifondi vahetamise avaldust saad vormistada:

  • Pensionikeskuse veebilehel (vali "Minu pensionikonto"),
  • pankade kontorites,
  • internetipangas.

Pöörduda võib ükskõik millise teenusepakkuja poole, olenemata sellest, missugusesse pensionifondi sa praegu raha kogud või kavatsed koguma hakata. Endist pensionifondi fondivalitsejat pole vaja muudatustest teavitada ega nendega lepingut lõpetada.
Kõik kohustusliku kogumispensioni avalduste vormid on standardsed, neid ei pea ise vormistama. 
Kui soovid suunata sissemaksed uude pensionifondi kui ka vahetada vana pensionifondi osakud uue pensionifondi osakute vastu, siis tuleb selleks esitada kaks avaldust.

Vahetamine pole kohustus, vaid võimalus

Kuigi sul on võimalik olemasolevad fondiosakud uute vastu vahetada kolm korda aastas ning uusi igakuiseid sissemakseid saab mõnda teise fondi ümber suunata lausa igal ajal, ei tähenda see kohustust sagedaseks pensionivarade ümberpaigutamiseks.
Sage liikumine ühest fondist teise ei pruugi olla mõistlik, sest su praeguse fondi investeerimisstrateegia ei ole lühikese kogumisperioodi tõttu end lihtsalt tõestada jõudnud.
Seega peaks vahetamise-mittevahetamise otsusele eelnema analüüs ning arusaamine, et kõik kohustuslikud pensionifondid on avatud investeerimisriskile. See tähendab, et fondiosaku hind võib nii tõusta kui ka langeda. Ka minevikus head tootlust näidanud fondide puhul ei saa automaatselt eeldada, et samasugust head tootlust õnnestub teenida ka tulevikus.
Samuti tuleks läbi mõelda, milline on sinu riskitaluvus ning kui palju aastaid on veel pensioniraha kogumiseks jäänud, sest sellestki sõltub, millise fondi kasuks otsustada. 
 

Viimati uuendatud 29. jaanuar 2021