Pensionilepingute väljamaksetega seotud küsimused

8. september 2021

KÜSIMUSED JA VASTUSED VÄLJAMAKSETE KOHTA

1.    Millal toimuvad väljamaksed neile, kes esitasid kindlustusandjatele avalduse pensionilepingu üles ütlemiseks?
Kogumispensioni seaduse kohaselt lõpeb pensionireformi käigus ülesöeldud pensionileping 2021. aasta 31. augustil ja kindlustusandja maksab pensionilepingus kokkulepitud tagastusväärtuse kindlustusvõtjale välja hiljemalt 2021. aasta 30. septembril.

2.    Kes tegeleb väljamaksmisega?
Väljamaksmist teostab ülesöeldud pensionilepingu alusel sama kindlustusandja, kellega oli pensionileping sõlmitud. 

3.    Kus näeb väljamaksmiseks kuuluvat summat?
Vastavalt seadusele peab kindlustusandja esitama kindlustusvõtjale pensionilepingu tagastusväärtuse suuruse tema taotlusel. Lisaks peab kindlustusandja kord aastas teavitama kindlustusvõtjat tagastusväärtuse suurusest. Kui kindlustusandja ei ole kindlustusvõtjat informeerinud septembris väljamakstava tagastusväärtuse suurusest, peaks pöörduma info saamiseks oma kindlustusandja poole.

Kindlustusandjad on aasta alguses informeerinud kliente pensionilepingute hinnangulisest tagastusväärtusest. Septembris väljamakstav summa võib erineda varem näidatud summast, kuna vahepealsel perioodil on muutunud riskivaba intressikõver, mis on tagastusväärtuse arvutamise oluliseks komponendiks.

4.    Kuidas kujuneb pensionilepingu üles öelnutele väljamaksmiseks kuuluv summa?
Väljamaksmiseks kuuluv summa võrdub pensionilepingu tagastusväärtusega, millest on maha arvatud ülesütlemise tasu. Pensionilepingu tagastusväärtus arvutatakse vastavalt kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustele. 

5.    Kui suur on pensionilepingu ülesütlemise tasu?
Ülesütlemise tasu on kokku lepitud pensionilepingus. Lisaselgituste saamiseks tuleb pöörduda lepingu sõlminud kindlustusandja poole.

6.    Kuidas peaks käituma pensionär, kes pole esitanud pensionilepingu ülesütlemise avaldust?
Kui pensionär ei ole esitanud pensionilepingu ülesütlemise avaldust, siis saab ta makseid edasi. Kõik kindlustusandjad jätkavad maksete tegemist 2022. aasta jaanuarini. Sealt edasi sõltub pensionilepingu sõlminud kindlustusandjast, kas ta jätkab ise maksete tegemist või hakkab seda tegema sotsiaalkindlustusamet. Compensa Life Vienna Insurance Group SE kliendid saavad makseid oma kindlustusandjalt ka pärast veebruari. ERGO Life Insurance SE Eesti filiaali ja SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali klientidele hakkab makseid alates veebruarist tegema sotsiaalkindlustusamet. 

KUHU PÖÖRDUDA LISAKÜSIMUSTE VÕI PROBLEEMIDEGA?

7.    Kuhu pöörduda, kui  pole rahul väljamakse protsessi või saadud summaga?
Esmalt tasub tutvuda kindlustuslepingu tingimustega, kuna vaidluste lahendamise kord ja kohtualluvus on üldjuhul kindlustuslepingu tingimustes kehtestatud.

Kindlustusandaja tegevusega mittenõustumisel on inimesel õigus pöörduda kohtusse, kelle pädevuses on lepingust tulenevate vaidluste lahendamine. Lisainfot kohtusse hagi esitamiseks saab veebilehelt www.kohus.ee

Kindlustusalase vaidluse lahendamiseks kohtuväliselt võib pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva kindlustuse lepitusorgani poole. Lisainfot saab veebilehelt www.eksl.ee

Ühtlasi on inimesel võimalus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, kelle ülesanne on kaitsta tarbijate õigusi ja huve juhindudes tarbijakaitseseadusest ning teistest õigusaktidest. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet nõustab muu hulgas tarbijat ning ameti juures asuv tarbijavaidluste komisjon lahendab tarbija ja kaupleja vahel tekkinud vaidlusi. Lisainfot saab veebilehelt www.ttja.ee.  

8.    Mis on Finantsinspektsiooni roll probleemide lahendamisel? 
Finantsinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet Eestis tegevusloa alusel tegutsevate kindlustusseltside üle, kuid seejuures ei mõista Finantsinspektsioon õigust ega tegutse kohtueelse vaidluse lahendamise asutusena. Samuti ei kuulu Finantsinspektsiooni pädevusse eraõiguslike lepingute tõlgendamine ega eraõiguslike lepinguliste vaidluste lahendamine. Finantsinspektsioon saab selgitada inspektsiooni poole pöörduvatele inimestele kindlustussektoris kehtivaid seaduseid ja norme. 
 

Rohkem uudiseid

0908.22
Viimaste aastate investeerimise populaarsuse tõusu tõttu on hüppeliselt kasvanud finantsalaste kogemuste ja nõu jagamine sotsiaalmeedias. Finantsteemadel sõna võtvad mõjuisikud võivad aga lisaks väärtuslikule infole avaldada ka asjatundmatuid arvamusi ja ebaseaduslikku reklaami. Eriti valvas tuleb olla krüptovarasid puudutava sisu puhul Kuna rohkem tarbivad sotsiaalmeedias investeerimisalast...
2106.22
Intressimäära fikseerimine annab kindluse, et intressimäär ja seega ka laenumaksete suurus ei muutu kindla aja jooksul. Aga arvestada tuleb ka sellega, et laenulepingu muutmise eest võidakse võtta tasu, koos intressimäära fikseerimisega võivad muutuda ka teised lepingutingimused ja intressi fikseerimise hetkel võib panga pakutav fikseeritud intress olla kallim kui muutuv intress. Loe lisa...
1406.22
TalTechi rahanduse õppejõud, Finantsinspektsiooni finantsaudiitor ja rahatarkuse raamatu „Rahaedu põhimõtted“ üks autoritest Tarvo Vaarmets leiab, et Eestil on Euroopa kõige rahatargema riigi tiitlini maa minna ja lastele peaks rahast rääkima võimalikult vara. Alloleva intervjuu andis Tarvo Vaarmets Õhtulehele. Miks on oluline, et raamatukogud ja koolid saavksid rahatarkuse raamatuid? Kas...