Pensionilepingute väljamaksetega seotud küsimused

8. september 2021

KÜSIMUSED JA VASTUSED VÄLJAMAKSETE KOHTA

1.    Millal toimuvad väljamaksed neile, kes esitasid kindlustusandjatele avalduse pensionilepingu üles ütlemiseks?
Kogumispensioni seaduse kohaselt lõpeb pensionireformi käigus ülesöeldud pensionileping 2021. aasta 31. augustil ja kindlustusandja maksab pensionilepingus kokkulepitud tagastusväärtuse kindlustusvõtjale välja hiljemalt 2021. aasta 30. septembril.

2.    Kes tegeleb väljamaksmisega?
Väljamaksmist teostab ülesöeldud pensionilepingu alusel sama kindlustusandja, kellega oli pensionileping sõlmitud. 

3.    Kus näeb väljamaksmiseks kuuluvat summat?
Vastavalt seadusele peab kindlustusandja esitama kindlustusvõtjale pensionilepingu tagastusväärtuse suuruse tema taotlusel. Lisaks peab kindlustusandja kord aastas teavitama kindlustusvõtjat tagastusväärtuse suurusest. Kui kindlustusandja ei ole kindlustusvõtjat informeerinud septembris väljamakstava tagastusväärtuse suurusest, peaks pöörduma info saamiseks oma kindlustusandja poole.

Kindlustusandjad on aasta alguses informeerinud kliente pensionilepingute hinnangulisest tagastusväärtusest. Septembris väljamakstav summa võib erineda varem näidatud summast, kuna vahepealsel perioodil on muutunud riskivaba intressikõver, mis on tagastusväärtuse arvutamise oluliseks komponendiks.

4.    Kuidas kujuneb pensionilepingu üles öelnutele väljamaksmiseks kuuluv summa?
Väljamaksmiseks kuuluv summa võrdub pensionilepingu tagastusväärtusega, millest on maha arvatud ülesütlemise tasu. Pensionilepingu tagastusväärtus arvutatakse vastavalt kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustele. 

5.    Kui suur on pensionilepingu ülesütlemise tasu?
Ülesütlemise tasu on kokku lepitud pensionilepingus. Lisaselgituste saamiseks tuleb pöörduda lepingu sõlminud kindlustusandja poole.

6.    Kuidas peaks käituma pensionär, kes pole esitanud pensionilepingu ülesütlemise avaldust?
Kui pensionär ei ole esitanud pensionilepingu ülesütlemise avaldust, siis saab ta makseid edasi. Kõik kindlustusandjad jätkavad maksete tegemist 2022. aasta jaanuarini. Sealt edasi sõltub pensionilepingu sõlminud kindlustusandjast, kas ta jätkab ise maksete tegemist või hakkab seda tegema sotsiaalkindlustusamet. Compensa Life Vienna Insurance Group SE kliendid saavad makseid oma kindlustusandjalt ka pärast veebruari. ERGO Life Insurance SE Eesti filiaali ja SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali klientidele hakkab makseid alates veebruarist tegema sotsiaalkindlustusamet. 

KUHU PÖÖRDUDA LISAKÜSIMUSTE VÕI PROBLEEMIDEGA?

7.    Kuhu pöörduda, kui  pole rahul väljamakse protsessi või saadud summaga?
Esmalt tasub tutvuda kindlustuslepingu tingimustega, kuna vaidluste lahendamise kord ja kohtualluvus on üldjuhul kindlustuslepingu tingimustes kehtestatud.

Kindlustusandaja tegevusega mittenõustumisel on inimesel õigus pöörduda kohtusse, kelle pädevuses on lepingust tulenevate vaidluste lahendamine. Lisainfot kohtusse hagi esitamiseks saab veebilehelt www.kohus.ee

Kindlustusalase vaidluse lahendamiseks kohtuväliselt võib pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva kindlustuse lepitusorgani poole. Lisainfot saab veebilehelt www.eksl.ee

Ühtlasi on inimesel võimalus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, kelle ülesanne on kaitsta tarbijate õigusi ja huve juhindudes tarbijakaitseseadusest ning teistest õigusaktidest. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet nõustab muu hulgas tarbijat ning ameti juures asuv tarbijavaidluste komisjon lahendab tarbija ja kaupleja vahel tekkinud vaidlusi. Lisainfot saab veebilehelt www.ttja.ee.  

8.    Mis on Finantsinspektsiooni roll probleemide lahendamisel? 
Finantsinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet Eestis tegevusloa alusel tegutsevate kindlustusseltside üle, kuid seejuures ei mõista Finantsinspektsioon õigust ega tegutse kohtueelse vaidluse lahendamise asutusena. Samuti ei kuulu Finantsinspektsiooni pädevusse eraõiguslike lepingute tõlgendamine ega eraõiguslike lepinguliste vaidluste lahendamine. Finantsinspektsioon saab selgitada inspektsiooni poole pöörduvatele inimestele kindlustussektoris kehtivaid seaduseid ja norme. 
 

Rohkem uudiseid

0309.21
Kas säästa või koguda? Kas teha tööd või loota vanemate rahakotile? Kas hoida säästud hoiupõrsas või pangas intresse kogudes? Kas unistada suurelt ja loota heale õnnele? Alati on keegi, kes teab midagi meist paremini. Kogume need head ideed kokku. Teeviit ja Finantsinspektsioon kutsuvad kõiki noori vanuses 7-19 eluaastat üles jagama oma rahanippe lühivideotes. Konkursi eesmärk on tõsta noorte...
0209.21
KÜSIMUSED VÄLJAMAKSETE KOHTA 1. Kes tegeleb väljamaksmisega? Väljamaksmist pensionifondidest teostab Pensionikeskus . 2. Millal toimuvad väljamaksed pensionifondidest? Pensionikeskuse teatel algasid väljamaksed pensionifondidest 2. septembril. Erandjuhtumitel võib raha laekumine võtta rohkem aega. Näiteks siis, kui lahkumisavalduses oli märgitud vale konto, samuti kui isiku suhtes on…
0109.21
Märtsi lõpuks pensioni teisest sambast lahkumiseks avalduse esitanud inimestele algab väljamaksete tegemine alates 2. septembrist ja väljamaksed tehakse esimesel võimalusel. Pensionikeskus on avaldanud Finantsinspektsioonile, et juhul, kui isiku esitatud pangakonto andmed on ebakorrektsed või esinevad muud erakorralised asjaolud, võib väljamaksete tegemine võtta aega kauem, kuid toimub...